Det Norske Akademis Ordbok

ånd

ånd 
substantiv
BØYNINGen; ånden, ånder
UTTALE[ån:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig dansk form ånd, av gammeldansk and, tilsvarer norrønt ǫnd; beslektet med ånde; betydningspåvirkning fra gresk pneuma, latin spiritus, og senere av tysk Geist, fransk esprit; i denne betydningen med innflytelse fra latin genius 'skytsånd'; se genius
BETYDNING OG BRUK
religion, bibelspråk
 det som utgjør livet i et levende vesen
; liv
SITATER
 • Gud, alt kjøds aanders Gud!
   (4 Mos 16,22 eldre oversettelse; 2011: Gud over livsånden i alt som er av kjøtt og blod)
 • som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger
   (Jak 2,26)
 • [Samson] drak, og hans aand kom igjen, og han blev i live
   (Dom 15,19 eldre oversettelse; 2011: livskraften)
 • samler du [Gud] deres aand fra dem, da … komme de til sit støv igjen
   (Sal 104,29 eldre oversettelse; 2011: livsånden)
 • Jesus ropte med høy røst [mens han hang på korset]: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!»
   (Luk 23,46)
 • han udgav sin ånd under pinernes hænder
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 367 1873)
   | oppgav
 • Jonas tenkte, vevde, spilte brått mer inspirert [på orgelet], som om han virkelig kunne redde liv, blåse liv, ånd, inn i noe dødt
   (Jan Kjærstad Oppdageren 19 1999)
UTTRYKK
oppgi/gi opp ånden
litterært
 dø
 • Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden
   (Matt 27,50)
 • han trodde ikke Margit vilde gi op aanden saa snart
   (Sigrid Undset Kransen 8 1920)
det som er knyttet til, gjelder (høyere) bevissthets- og tankeliv, det indre liv
; sjel
SITATER
 • mon den sydligere, yppigere natur ogsaa skulde have noget i aanden tilsvarende
 • hallen sine funker sender til aandens virken og til plov og harv
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker I 161)
 • hvo venter her at finde øiet vakt for livsprincipet, for den indre kilde hvor aandens frihed vælder klar og stille
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker I 167)
 • åndens gaver
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 77 1873)
 • gæve rydningsmand [Schweigaard] i åndens rige!
   (Henrik Ibsen Digte 51 1875)
 • al hans arv var ånd i pande
   (Henrik Ibsen Digte 66 1875)
 • der går lyn af ånd og ild ud fra dette øjenspil
   (Henrik Ibsen Digte 83 1875)
 • Orpheus slog med toner rene ånd i vilddyr
   (Henrik Ibsen Digte 177 1875)
 • han sitter, skjelner aand bak ordsmeds fraser og skimter sjæl bak skrytets fjærbesatte hat
   (Hans E. Kinck Driftekaren 276 1908)
 • aandens mænd
   (Hans E. Kinck Rormanden overbord 107 1920)
 • det kommer an paa at tjene sit land ikke med ord, men i aand og sandhet
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 24)
   | jf. Joh 4,24
 • hele komitéen tænker paa sproget som ord. Men sproget er aand
   (Knut Hamsun Sproget i fare 137 1918)
 • bare den våpenløse har evige kilder å øse, seire kan bare ånd!
   (Arnulf Øverland Vi overlever alt 27 1945)
 • ingen dom er værd at bygge uten den som er av ånd
   (Dagbladet 1953/8/7/5 Nordahl Grieg)
   | fra diktet «Længselen», publisert i bokform 1957
 • språket var [ifølge antroposofene] ånd, og det skulle utvikle seg organisk, være helt fritt
   (Tore Rem Sin egen herre 318 2009)
UTTRYKK
åndens rike
tankenes, ideenes rike
 • vi småfolk [kan] ikke opta kampen med de store i å bygge svære praktbygninger av sten, … men i åndens rike kan vi kanskje bygge like høit og like varig, og derigjennem bevise vår rett til å leve
   (Fridtjof Nansen Nansens røst I 339)
 • jf.
   
  vore liberale blade har tendents til at overse,… hvad der på åndens område ikke på en eller anden måte … kana bruges i den «politiske forretnings» tjeneste
   (Edvard Grieg Artikler og taler 101)
   | åndslivets; om manglende konsertanmeldelser
åndens våpen
sterk intellektuell evne
 • den som har åndens våpen har ingen håpløshets hvile
   (Nordahl Grieg Friheten 111 1945)
åndens gjerning
tankevirksomhet
; intellektuelt arbeid
 • skulde man peke ut en skikkelse i historien, som i særlig grad frembyr billedet av et menneskeliv viet til åndens gjerning og tankens opgaver, så vil tanken med grunn gå til Platon
utvikle sin ånd
utvikle sine intellektuelle evner
 • fru Lucinde kunde saktens! … med ledighet til at dikte piecer og utvikle sin aand!
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 15 1923)
2.1 
grunnidé, grunnstemning, innerste vesen i noe
SITATER
 • af sprogets strenge bygning, af tankeformers baand stiger en frigjort tanke, og den er digtets aand
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 244)
 • mængden mente, tusen bånd dem knytted til det gamles ånd
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 195)
 • den rette opfatning af asalæren, dens aand og dens væsen
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 140)
 • op mod det skjønne og det rette bar altid aanden i vaar slægt
   (Jonas Lie Digte 5 1889)
 • det store publikum kan ikke nøjes med dramatisk ånd [hos komponisten], når denne ånd ikke findes i et dramatisk legeme [dvs. komposisjonen]
   (Edvard Grieg Artikler og taler 138)
 • den franske aands ynde og klarhed
   (Gunnar Heiberg Pariserbreve 135 1900)
 • [landsmålets menn] sætter bogstaven høiere end aanden
   (Sophus Bugge Populær-videnskabelige foredrag 111 1907)
 • akademisk ånd
   (Morgenbladet 1934/243/3/5–6)
 • musikkens ånd og sjel
   (Nationen 1937/21/6/3)
 • det var Bachs ånd som rådet på podiet
   (Nationen 1938/252/2/6)
 • hvilken ånd og gratie han kan legge i klassisk musikk
   (Nationen 1938/245/2/3)
 • Høyre avviste ikke forslagets ånd, men reserverte seg mot endel «uheldige formuleringer»
   (Trønder-Avisa 01.12.1980/9)
 • i sine skuespill rendyrker Racine klassisismens ånd i en ren og streng form
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • det var latinens retorikk og ånd som preget holdningen til omverdenen
   (Helge Rønning Den umulige friheten 97 2006)
UTTRYKK
i ånd av
i tråd med noe(n)s grunnidé
2.1.1 
med i og possessiv bestemmer
 i tråd med noe(n)s grunnidé, innerste natur
SITATER
UTTRYKK
lovens ånd
lovens alminnelige prinsipp
 | til forskjell fra lovens bokstav
 • lovens ånd er død, tilbake står bare et skjelett av formler, hvorigjennem løgnen og urettferdigheten smutter like lett som skjærer gjennem en naken trekrone
   (Alf Larsen Den kongelige kunst 151 1948)
 • det er tider da det er riktigere å følge lovens ånd enn dens bokstav
   (Vera Henriksen Ildens sang 589 2002)
språkets ånd
de alminnelige tanker og ideer som får uttrykk i et språk
 • [hun] hadde med særlig omhu undervist dem med både sjelens og språkets ånd
   (Helgeland Arbeiderblad 05.04.1984/21)
2.2 
sinnelag, innstilling, tankesett, livsoppfatning (som preger en person, et folk, en periode e.l.)
EKSEMPEL
 • ånden fra 1814
SITATER
 • nordisk aand og sprog fordrives
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 32)
 • folkets aand sov vintersøvn derinde. Da laa det hele som et blegnet minde
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 111)
 • den bedste aand herskede blandt tropperne
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 249)
 • her råder en fælles besjælende aand
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 225)
 • skandalen det var selve aanden i Kvitestrand
   (Minda Ramm Valgaar 24 1909)
 • skryt hører med til styrkelse av den offensive aand
   (Hans E. Kinck Rormanden overbord 92 1920)
 • den aand jeg her har antydet, maa være raadende inden disse etater
   (C.J. Hambro Taler 32 1931)
 • utslag av ånden fra München[-forliket i 1938]
   (Samtiden 1951/30)
 • jeg skal bare skrive notiser og smaatterier som maa være i bladets aand
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 88)
 • vi våger liv for å frelse liv, og dette er nordisk ånd
   (Arnulf Øverland Tilbake til livet 41 1946)
 • jeg er i god sosialdemokratisk ånd misfornøyd med både denne og alle tidligere sosialdemokratiske regjeringskonstellasjoner
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
2.2.1 
om moralsk tilstand e.l.
 vesen
SITATER
 • utuktens ånd har forvillet dem [Israels folk]
   (Hos 4,12; 2011: en horeånd har ført dem vill)
 • er sejrens ånd i denne sunkne skare?
   (Henrik Ibsen Catilina 77 1875)
 • den fordærvelsens ånd, som ligger knugende over evnerne og holder dem nede i det lave
   (Henrik Ibsen De unges forbund 26 1874)
 • sandhedens og frihedens ånd, – det er samfundets støtter
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 211 1877)
 • akkordens ånd er satan!
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 228)
 • han handlet i næstekjærlighetens aand
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 260)
 • områdets ulike kor [hadde] begynt å synge på dørene i adventstiden, ikke for penger eller gaver, men i julens ånd, kun for å glede sin neste
   (Maja Lunde Bienes historie 17 2015)
2.2.2 
kraftfull fremstilling, tanke
 | jf. åndfull, åndrik
EKSEMPEL
 • foredraget manglet ånd
SITATER
 • megen aand og poesi er … ei at finde [i operaen Martha]
 • romanen har noe mer enn bare sjel – den har ånd
   (Morgenbladet 1954/236/7/2)
 • å undervise er å tilføre et emne ånd. Det hjelper ikke å kunne alt om et fag eller tema, hvis ikke elevene aner en nerve bak, et engasjement
   (Inge Eidsvåg Den gode lærer i liv og diktning LBK 2005)
2.3 
intellektuelt høyt begavet menneske
; personlighet
EKSEMPLER
 • Wergeland og Bjørnson var beslektede ånder
 • Goethe er en av Vestens store ånder
 • skapende ånder
SITATER
 • I middelmådige ånder
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 430 1873)
 • de dype, alvorlige granskere, de høje ånder
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker V 148)
 • det er nu engang så, at samtidige ånder påvirker hinanden, enten de vil eller ej
   (Edvard Grieg Artikler og taler 141)
 • det er en overlegen ånd
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 121)
 • der gaar hundreder af begavede selvstændige aander tilgrunde
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 129)
 • [Sokrates er] den ledende ånd i den dramatiske tankevevning
 • [han] utbragte … en varm, begeistret skål for dem «som vår tids betydeligste kunstner og ånd»
   (Dag Østerberg Brahms LBK 2003)
 • [Håkon Bleken] er en søkende ånd – men med solid feste i troen på åndens realitet
   (Lars Roar Langslet Når fuglen letter 54 2006)
religion, bibelspråk
 sjel
; hjerte
 | til forskjell fra kropp, kjød, legeme
SITATER
 • jeg [Hanna] er en i aanden dybt bedrøvet kvinde
   (1 Sam 1,15 eldre oversettelse; 2011: en kvinne som bærer på en tung sorg)
 • hvorfor er dog din aand mismodig, saa du ikke vil æde
   (1 Kong 21,5 eldre oversettelse; 2011: hvorfor er du så motløs)
 • han [Gud] kuer fyrsternes stolte ånd
   (Sal 76,13; 2011: han tar motet fra fyrster)
 • [Herren] frelser dem som har en knust ånd
   (Sal 34,19)
 • hestene er kjøtt, ikke ånd
   (Jes 31,3)
 • da blev jeg, Daniel, grepet av uro i min ånd
   (Dan 7,15; 2011: ble urolig i kropp og sjel)
 • atøvet vender tilbake til jorden, som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den
   (Fork 12,7)
 • ånden er villig, men kroppen er svak
   (Matt 26,41)
 • min ånd fryder seg i Gud, min frelser
   (Luk 1,47)
 • den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd
   (Joh 3,5–6)
 • Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet
   (Joh 4,24)
 • Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn
   (Rom 8,16)
 • [han skal] overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden skal bli frelst på Herrens dag
   (1 Kor 5,5)
 • må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennoim, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer
   (1 Tess 5,23)
 • i et lys, som kun en salig taaler, stod atter verdens billed for hans aand
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 169)
 • oraklets løfter gjenlød i hans aand
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 167)
 • hvad hun tænkte, hvad hun vilde, forkyndte aand og legeme, begge paa een gang
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 396)
 • det vordende skal mere indfanges af ånden, end af legemet
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 115 1873)
 • vil støvet rejse sig imod ånden?
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 337 1873)
 • svimlende broer sig spænder mellem ånd og ånd
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 46 1873)
 • sjælen, åndens lys og viden skal du nok bekomme siden
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 158)
 • [jeg har] kendt mig ildnet i ånden og kødet
   (Henrik Ibsen Digte 182 1875)
 • åndens sejr i kødets fald
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 117)
 • baade domstolen og prækestolen var gaaet iarv til sønner – ikke blot i aanden, men og i kjødet af hine gamle, forhadte forfølgere
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 57 1882)
 • tænk, faa en mand med en saa rørlig aand i sit bryst!
   (Hans E. Kinck Naar Kærlighed dør 276 1903)
 • [de] gav sin aand Gud i haand
   (Fredrik Paasche (oversetter) Njaals saga 278 1922)
 • et sted på grensen mellem ånd og kropp
   (Inger Hagerup Videre 10 1945)
 • der er noe vesentlig som det går an å få et forhold til, og således skaffe sin ånd et begynnende forhold til evigheten
   (Alf Larsen Nattetanker 16 1951)
UTTRYKK
se i ånden
1 
bibelspråk
 se noe som er åpenbart for en av Den hellige ånd
 | jf. 1 Krøn 28,12
 • for ham [presten] forvandledes den smale dør med den falmete blå maling og det slitte jernhandtak i denne stund til en perleport med gullhandtak … Engang skulle alle de skinnende perler han nå så i ånden, fordunkles og miste sin glans
   (Johan Falkberget Den fjerde nattevakt 105 1923)
2 
se i sitt indre
 • jeg så i ånden en vældig kamp imellem os to
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 80 1873)
 • [jeg gledet] mig med i aanden at fordele herlighetene mellem slekt og veninder
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,2 173)
 • Fergstad så i ånden seg selv som loslitt landkaptein og Sillén som storkansler av st. Olav
   (Eystein Eggen Generalen 114 1996)
fattig i ånden
se fattig
bibelspråk
 Guds eksistens, vesen
SITATER
 • Guds ånd svevde over vannet
   (1 Mos 1,2)
 • [Herren] har fylt ham [Besalel] med Guds Ånd, med visdom, innsikt og kunnskap, og med dyktighet i alle slags håndverksarbeid
   (2 Mos 35,31)
 • [da] kom Guds Ånd over Sauls utsendinger, og de ble grepet av profetisk henrykkelse, de også
   (1 Sam 19,20)
4.1 
teologi
 tredje person i treenigheten
; Guds Ånd
; Herrens Ånd
SITATER
 • driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!
   (Sal 51,13)
 • en gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn
   (Joel 3,1)
 • det er ikke I [disiplene] som taler, men det er eders Faders Ånd som taler i eder
   (Matt 10,20)
 • all synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt
   (Matt 12,31)
 • straks han [Jesus] steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due
   (Mark 1,10)
 • fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»
   (Gal 4,6)
 • kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet
   (Gal 5,17)
 • Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet
   (2 Kor 3,17)
 • de mere nidkære iblandt os dreves af Herrens ånd til at gå videre
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 49 1873)
 • de alle tjente ånden efter sin evne
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 48 1919)
 • [de lunkne og de tankeløse kristne har likevel] vært rørt som av et svakt pust av Hans ånd
   (Sigrid Undset Caterina av Siena 11 1951)
UTTRYKK
Den hellige ånd
bibelspråk, teologi, nesten bare i bestemt form
 Guds ånd
; den tredje person i treenigheten
 | jf. helligånd
 • synd mot Den hellige ånd
 • ta ikke fra meg din hellige Ånd!
   (Sal 51,13)
 • Den hellige ånd kom ned over ham [Jesus] i skikkelse av en due
   (Luk 3,22)
 • drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud
   (2 Pet 1,21)
 • i en drøm traff jeg nylig Den Hellige Ånd
   (Jon Øystein Flink Ole-Kristian Oksrød 64 2003)
 • hun takker for at vi får være her i dag og feire Jesusbarnet, Guds sønn, unnfanget av Den Hellige ånd, født av jomfru Maria
   (Beate Grimsrud En dåre fri LBK 2010)
Ånden kom over ___
1 
Den hellige ånd fylte, åpenbarte seg for
 • på Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun
   (Åp 1,10)
 • idet samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen
   (Åp 1,10)
2 
overført
; om det å bli inspirert
 • muligt sætter jeg, hvis aanden kommer over mig inden fredag − egen melodi til [diktet]
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1831−1847 244)
 • ja, ser De, fru Hedda – så kommer uheldigvis ånden over ham oppe hos mig i aftes
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 170 1890)
i Ånden
ledet, drevet av Den hellige ånd
 • [Jesus] sa: «Hvordan kan da David ved Ånden kalle ham [Messias] herre? …»
   (Matt 22,43)
 • det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds ånd bor i dere
   (Rom 8,9)
 • lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod
   (Gal 5,16)
4.2 
ferdighet, evne, kraft hos en person (gitt av Den hellige ånd, som skyldes Den hellige ånds nærvær)
SITATER
 • der forkyndes guds ord med ånd og liv
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 57 1919)
 • [Gud hadde] sendt dem en profet med den rette åndens kraft
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 49 1919)
immaterielt vesen
EKSEMPLER
 • Hamlet så sin fars ånd
 • mane ånder
SITATER
 • «Symposion med ånderne!» – Mystikeren Maximos: «Med skyggerne.»
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 120 1873)
 • der vil jeg taus mig sætte ved færgestedet, – spørge hver en ånd, hver flygtig skygge
   (Henrik Ibsen Catilina 46 1875)
 • skyggers vrimmel, ånders vilde jagt
   (Henrik Ibsen Catilina 101 1875)
   | jf. skygge
 • hans ben i kirken hviler sødt, hans ånd mod højden foer
   (Henrik Ibsen Digte 42 1875)
 • naar aanderne foretrækker at gripe til bordbenet fremfor at ta til pennen, saa dem om det!
   (Nils Kjær Siste epistler 121 1924)
   | under spiritistisk seanse
 • når en ånd hadde brakt oss sitt budskap, varslet et metallisk knepp at den satte roperten ned på gulvet
   (Peter Egge Minner fra nord og syd 160 1952)
   | under spiritistisk seanse
 • det er ikke mulig å få en ånd tilbake i flasken
   (Gert Nygårdshaug Nøkkelmakeren 111 2014)
UTTRYKK
forsvinne som en ånd i en fillehaug
spøkefullt
 bli sporløst, lydløst borte
 • «Jeg rusler i forveien, jeg,» sa Eva og forsvant som en ånd i en fillehaug
   (A-Magasinet 14.12.1935/22)
5.1 
især bibelspråk
 immaterielt, farlig eller skadelig vesen
; fallen engel
 | jf. Luk 10,18
SITATER
 • hævnens ånder
   (Henrik Ibsen Catilina 93 1875)
 • hvad er det dog for en ånd, som er faret i dig!
   (Henrik Ibsen Vildanden 232 1884)
UTTRYKK
mørkets ånd
fallen engel
 • som en mørkets ånd er Stalin
   (Aftenposten 26.09.1932/2)
uren/ond ånd
overnaturlig, ondt vesen, fallen engel (som kan besette mennesker)
; demon
 • Gud [sendte] en ond ånd mellom Abimelek og mennene i Sikem, så de svek Abimelek
   (Dom 9,23)
 • den urene ånden rev og slet i manen, skrek høyt og fór ut av ham
   (Mark 1,26)
 • stormen hyler, som om alle onder aander var slupne løs
   (Axel Hagemann Under polarkredsen 15 1886)
 • onde og fordærvelige aander hadde hende i sin magt
   (Tryggve Andersen Fabler og hændelser 13 1915)
5.2 
; engel
SITATER
 • [Aurelio] er min gode ånd
   (Henrik Ibsen Catilina 56 1875)
 • [herr Bernick har] altid været byens gode ånd
   (Henrik Ibsen Samlede verker VIII 198)
UTTRYKK
tjenende ånd
nå mest spøkefullt
 tjener
; oppvartende person
 • omgitt av tjenende aander, som saa at si lystret hans mindste vink
   (Gabriel Scott Emanuel 120 1922)
 • som trofast tjenende ånd er [pianistinnens teknikk] årvåkent på vakt den hele tid
   (Nationen 1938/73/2/2)
 • den hvithårete hovmesteren [så] ut som selve innbegrepet av den tjenende ånd
   (Elin Brodin og Henning Hagerup De dødes språk LBK 2001)
5.3 
poetisk
 immaterielt vesen som man tenker seg finnes i noe (som er angitt av et bestemmende substantiv)
 | jf. naturånd
SITATER
 • fra mit bryst steg sagte sukke ved den tunge sorg, jeg bar, og fra graners indelukke bragte nattens aander svar
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 18)
 • dybets ånder skal mig råde livets endeløse gåde
   (Henrik Ibsen Digte 18 1875)
 • vække alle guldets slumrende ånder
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 136 1896)
 • der er aander med i spillet
   (Lys og Skygge 1908/nr. 2/3 Kristian F. Biller)
   | fra fortellingen «Den Dødes Værelse»
UTTRYKK
søvnens ånd
1 
vesen som tenkes å bringe søvn
 • hvilestunden nærmer sig: medens jorden syg sig vaander, komme søvnens aander svøbt i taagens dunkle flig
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 37)
2 
om sinnelag, innstilling
 sløvhet
; manglende årvåkenhet
 • en tid hvor søvnens ånd holder på å overvinne endog Guds folk
   (Morgenposten 23.01.1959)