Det Norske Akademis Ordbok

regne

Likt stavede oppslagsord
regne 
verb
BØYNINGregnet, regnet, regning
UTTALE[ræi`nə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt reikna, fra middelnedertysk rekenen 'regne, telle; fortelle; holde for'
BETYDNING OG BRUK
foreldet, unntatt i uttrykk
 telle
; nevne i rad og rekke, det ene leddet etter det andre
UTTRYKK
regne opp
nevne (i rekkefølge)
; ramse opp
 | jf. oppregne
 • jeg kunde regne op en hel hob af sligt noget styggetøj
   (Henrik Ibsen En folkefiende 159 1882)
 • før loven av 1975 hadde vi en lov som regnet opp en hel rekke detaljerte indikasjoner for når abort kunne innvilges
   (VG 25.03.2013/25)
utføre talloperasjoner (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon) og finne en tallstørrelse som resultat
EKSEMPLER
 • lære noen å regne
 • lese, skrive og regne
 • regne på fingrene
 • regne med tall, med bokstaver
 • regne med brøk
 • regne riktig, galt
 • regne om igjen
 • regne i hodet
   | jf. hoderegning
SITAT
 • jeg e’kke no’ god tel å regne i hue
   (Jens Bjørneboe Den onde hyrde 112 1960)
UTTRYKK
regne sammen
legge sammen
; addere
 | jf. sammenregne
 • man regnet sammen tallet på de gjentagelser som blev krevet
   (Anathon Aall Psykologi 221 1926)
regne fra
foreldet
 trekke fra
; subtrahere
 | jf. fraregne
 • jeg hadde ikke så lenge igjen å sitte, siden varetektstiden blir regnet fra
   (Tore Hamsun Rhapsody in blue 119 1987)
regne ut
1 
finne ut ved talloperasjoner
 | jf. utregne
 • vi har regnet ut at han kan spare meg for 7–8 000 kroner på inntektssiden
   (Knut Faldbakken Bad boy LBK 1988)
 • snittalderen var på treogseksti år hadde jeg regnet ut
   (Gert Nygårdshaug Prost Gotvins geometri 22 1998)
2 
overført
 forutsi
 • det er lett å regne ut hvordan det vil gå
regne etter
regne om igjen for å kontrollere at resultatet stemmer
 | jf. etterregne
 • han regnet etter: Nå hadde han litt over 4000 dollars
   (Aksel Sandemose September 164 1939)
regne over
regne om igjen for å kontrollere at resultatet stemmer
 • jeg må visst regne over en gang til
 • han hadde sikkert regnet feil, han ville finne feilen hvis han bare regnet over en gang til
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 360 1954)
regne igjennom (noe)
regne om igjen for å kontrollere at resultatet stemmer
regne om i/til
finne tilsvarende sum (i annen valuta)
 | jf. omregne
 • regne om i, til norske penger
 • sølvsakene ble taksert og så regnet om i kiloprisen på mais og byggmel
   (Tove Nilsen I stedet for dinosaurer 134 1987)
regne med
1 
ta med, betrakte, behandle som faktor (ledd) i overslag, beregning e.l.
 • [i utlandet] regner man med menneskeliv som med kapitaler
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 153 1877)
 • Rodrigo regnet med åtti [høns], fordelt på to lastsaler
   (Per Imerslund Hestene står salet 138 1936)
2 
overført
 ta hensyn til
; legge vekt på
; tillegge betydning
 • ingen regner med ham lenger
 • omkostninger regnes ikke
   | tas ikke med blant det som kreves betalt
3 
overført
 (kunne) gå ut fra
; forutsette
; gjøre regning med
 • han kan ikke regne med å bli boende i huset
 • det regnes med vedtagelse av meglingsforslaget
   (Aftenposten 1937/45712/6–7)
 • du må’kke regne med’a!
   (Jens Bjørneboe Den onde hyrde 94 1960)
   | anta at hun er trofast
 • han regnet med at dette verken var dagens første eller siste dram
   (Jørn Lier Horst Felicia forsvant 41 2005)
 
regne hjem
få til å bli lønnsom
 • vi må klare å regne hjem vår satsing på barnebøker
 • dersom ledelsen kan regne hjem investeringene med avkastningskravene de generelt stiller, er det riktig å kjøpe
   (Dagens Næringsliv 09.01.2014/23)
2.1 
transitivt
EKSEMPEL
 • regne oppgaver
UTTRYKK
regne matte
muntlig
 gjøre matematikkoppgaver
 • guttene var enige i at det var helt greit å bruke deler av skoledagen til orientering. – Det er bedre enn å sitte inne og regne matte
   (Helgeland Arbeiderblad 25.05.2012/12)
fastsette, bestemme (størrelse, verdi e.l.) ved hjelp av talloperasjoner
; tallmessig beregne
; kalkulere
EKSEMPLER
 • regnet i luftlinje er avstanden to kilometer
 • rentene skal regnes fra 1. april
 • han er ansatt i stillingen fra 1. januar å regne
 • regne avstand i meter
 • regne et beløp i dollar
 • regne et brød til manns
 • regne 1/2 kilo sukker til 1 kilo bær
 • regne 100 kroner til reisepenger
SITATER
 • regn dog tiden efter, herre; tæl dagene, om du vil
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 264 1873)
 • tilslut var de [dyrene] optalte og skrevne og regnede i skat
   (Jonas Lie Trold. Ny Samling 190 1892)
   | satt i skatt, skattlagt
 • jeg kan ikke regne renter, jeg har ingen ide om, hvor meget det blir for 200 kr
 • han vil rekne efter om han har alle hestene
   (Mikkjel Fønhus Reinsbukken på Jotunfjell 132 1926)
UTTRYKK
regne nøye
ofte
 være nøyeregnende
regne rimelig
især handel
 beregne en rimelig pris
ikke regne noe så nøye
ikke ta noe så nøye
 • De hører til den unge slægt, som ikke regner det så nøje
   (Henrik Ibsen De unges forbund 61 1874)
3.1 
anslå (ved overslag, skjønnsmessig)
; vurdere (til en viss størrelse eller verdi)
EKSEMPLER
 • man regner befolkningen til 20 millioner
 • høyt, lavt regnet
 • han regnet at han hadde tapt 50 000 kroner
SITAT
 • du regned galt, da du trode, du skulde få formue med hende
   (Henrik Ibsen Vildanden 144 1884)
UTTRYKK
regne ut
slutte seg til
; forutsi ved hjelp av beregninger, kalkulasjoner
regne seg frem til
slutte seg til (noe)
; forutsi (noe) ved hjelp av beregninger, kalkulasjoner
 • det er meget enkelt å regne seg frem til hastigheten
   (Olav Angell Oslo i skumring 194 1991)
regne over
gjøre et overslag over
regne på
1 
gjøre overslag
 • jeg skal regne litt på det
2 
overført
 legge vekt på
; tillegge betydning
 • det er lite å regne på hva hun sier
3 
overført
 gå ut fra, bygge på (som forutsetning, grunnlag e.l.)
; gjøre regning med
 • de regner på hans hjelp
 • vi regner på deg
   | går ut fra at du kommer
 • han [kunne] regne på Balbus' støtte
   (Elisabeth Dored Jeg elsket Tiberius 18 1959)
4 
overført
 gjøre seg håp om
; håpe på
; vente
 | jf. påregne
 • du må ikke for fremtiden regne på nogensomhelst praxis her i byen
   (Henrik Ibsen En folkefiende 191 1882)
 • hun vil neppe kunne regne på at bli anerkjendt som ægte søster af Edda-digtningens vilde skjoldmøer
   (Jens Thiis Norske malere og billedhuggere I 234 1904)
rundt regnet
omtrent
; cirka
 | jf. rundt
 • det er rundt regnet to mil dit
 • da jeg ble født, bodde det rundt regnet 55.000 mennesker i Trondheim kommune
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
3.2 
overført, foreldet unntatt i faste uttrykk
 legge vekt på
; ta hensyn til
UTTRYKK
regne etter
vurdere, bedømme etter, ut fra (bestemte forutsetninger)
 • om man skal regne etter forhåndsomtalen, er filmen strålende
etter ___ å regne
vurdere, bedømme etter, ut fra (bestemte forutsetninger)
 • godt stoff, etter prisen å regne
   | prisen tatt i betraktning
i telling, overslag, beregning e.l.
 ta med
; inkludere
EKSEMPEL
 • han hadde ikke regnet det store tap av tid
UTTRYKK
regne med
ta med
; inkludere
 | jf. medregne
 • avdrag og renter var regnet med i summen
regne til
overført
 henføre (noen) til (noe(n))
; gi plass (i en bestemt gruppe eller kategori)
 • regner De mig til de gamle?
   (Henrik Ibsen Vildanden 21 1884)
overført, også alminnelig i passiv
 betrakte (som)
; anse (som)
 | jf. holde, akte
EKSEMPLER
 • hun regnes blant de fremste i sitt fag
 • regne seg i slekt med noen
 • det regnes ikke
   | det tas ikke i betraktning, gjelds ikke
SITAT
UTTRYKK
regne for
anse som
 • de regnet brødrene for å være jevngode
 • hvad regner du da for mine helligste pligter?
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 171 1879)
 • trollharen ble også i gamle dager regnet for å være et overnaturlig vesen
   (A-magasinet 09.09.1989/40)
 • Spania ble nå regnet for det mest etterblivende land i Europa
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
være for ___ å regne
være å anse som ___
 • nu var han tretti aar og gammel ungkar at regne for
   (Peter Egge Inde i Fjordene 40 1920)
 • [deres barn] blev for dårer at regne
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 100 1919)
 • de fantefølger, som nu kommer sigende, de er for ingenting at regne
   (H. Wiers-Jenssen Laurentius 78 1923)
regne som
anse som
 • derfor regnet vi hende som halvt hørende til vore folk
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 129 1919)
5.1 
nå sjelden
 la (handling, oppførsel e.l.) bli betraktet, oppfattet (til fordel eller skade, ulempe for noen)
EKSEMPEL
 • jeg regner ham til last at han aldri kommer på besøk
SITATER
 • Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig
   (Rom 4,3)
 • jeg ved … at denne grove klædning lidet båder min sjæl, ifald jeg regner mig det til fortjeneste at bære den
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 427 1873)
 • det lader til vedvarende at skulde regnes mig til onde