Det Norske Akademis Ordbok

førsteinstans

førsteinstans 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 første (rettslige) instans som fatter vedtak i en sak
SITATER
  • bygdedomstolene måtte styrkes hvis de skulde bli tjenlige som fast førsteinstans i rettergangen
  • Jordskifteretten består av jordskiftedommeren og to jordskiftemenn, og er førsteinstans
  • klager som ikke gis medhold av førsteinstansen, skal behandles av et overordnet organ
     (Bondebladet 28.11.2020/23)