Kulturdepartementet

KUD-logo.jpg

Staten ved Kulturdepartementet har støttet NAOB-prosjektet økonomisk siden 2000. Statsbidraget i 2000 var 500.000 kr og har steget til 5,7 mill. kr i 2014. NAOB er i Stortingsmelding nr. 22, 1999–2000 beskrevet som ett av fire store litterære prosjekter som skal fullføres med offentlig støtte innen grunnlovsjubileet i 2014.

Prosjektet er omtalt i Stortingsmelding nr. 35 (2007–08) Mål og meining (språkmeldingen). Her heter det at "Departementet vil leggja til rette for at Det Norske Akademis store ordbok kan fullførast på ein fagleg forsvarleg måte i 2014."

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. Språkrådets styre vedtok desember 2011 følgende uttalelse om NAOB: "Styret vil uttrykkje støtte til arbeidet som blir gjort for å fullføre Det Norske Akademis store Ordbok i 2014." I Språkstatus 2012, Språkrådets språkpolitiske tilstandsrapport, uttales: "Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur i samarbeid med Kunnskapsforlaget har i fleire år arbeidd med ei revidert og oppdatert utgåve av Norsk Riksmålsordbok (som tel fire bind frå 1937–1957 og to supplementsbind frå 1995). Det nye verket heiter Det Norske Akademis store ordbok og skal vera ferdig i 2014. Språkrådet har uttrykt støtte til at dette arbeidet skal verta ferdig i tide."